අගමැති සීයා අලුත් මුණුපුරා සමඟ ගත් ඡායාරූප අන්තර්ජාලයට - Nonimi

අගමැති සීයා අලුත් මුණුපුරා සමඟ ගත් ඡායාරූප අන්තර්ජාලයට

යාලුවොත් එක්ක බෙදාගන්න

ඇමති නාමල් රාජපක්ෂ,පවුලේ අය සමගින් අලුත් අමුත්තා සමඟ ලබා ගත් ඡායාරූප කිහිපයක් අන්තර්ජාලයට එක් කර තිබෙනවා.

එහි ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින්…..

Namal’s Baby 1

Namal’s Baby 2

Namal’s Baby 3

Namal’s Baby 4

 


යාලුවොත් එක්ක බෙදාගන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *