අගමැති සීයා අලුත් මුණුපුරා සමඟ ගත් ඡායාරූප අන්තර්ජාලයට

ඇමති නාමල් රාජපක්ෂ,පවුලේ අය සමගින් අලුත් අමුත්තා සමඟ ලබා ගත් ඡායාරූප කිහිපයක් අන්තර්ජාලයට එක් කර තිබෙනවා.

එහි ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින්…..

Namal’s Baby 1

Namal’s Baby 2

Namal’s Baby 3

Namal’s Baby 4

 

Leave a Reply