අපි බලපු කාටුන් වල චරිත් ඇත්තටම ජීවත් වෙනවා කියලා ඔප්පු කරපු අවස්ථා 16ක්. - Nonimi

අපි බලපු කාටුන් වල චරිත් ඇත්තටම ජීවත් වෙනවා කියලා ඔප්පු කරපු අවස්ථා 16ක්.

කුඩා කාලයේ සිටම අපි කවුරුත් කැමතියිනේ කාටුන් නරඹන්න.ඉතින් මේ බලපු කාටුන්වල චරිත ඇත්තටම හිටියොත් ඔබට කුමක් හිතෙයිද?අපි ඒ කාලේ ඉඳලම බලපු කාටුන් වල සමහරචරිත වලට සමාන සැබෑවටම ජීවත් වෙන පුද්ගලයින් කිහිපදෙනෙක්ගේ ඡායාරූප කිහිපයක් තමා අද අපි මේ ඔබ වෙත ගෙන එන්නේ.බෙහෝ විට වේශනිරූපණයෙන් ඔවුන් මෙම පෙනුම ලබා ගත්තත් ඇත්තටම එම කාටුන් චරිත අපි අතරම ජීවත වෙනවා කියලා තමා අපිටනම් හිතෙන්නේ

01 Elsa, Frozen

02 Gru, Despicable Me

03 Mrs. Potato Head, Toy Story

04 Minions, Despicable Me

05 Leela, Futurama

06 Lilo, Lilo & Stitch

07 Merida, Brave

08 Meg Griffin, Family Guy

09 Hot Meg, Family Guy

10 Gadget Hackwrench, Chip ‘N Dale Rescue Rangers

11 Flash, Zootopia

12 The Simpsons, The Simpsons

13 Yubaba, Spirited Away

14 Ned Flanders, The Simpsons

15 Mother Gothel, Tangled

16 Jessica Rabbit, Trail Mix-Up

Leave a Reply