ගත්ත ෆොටෝ වලට තිබ්බ පොඩි පොඩි වැරදි නිසා ඉමහත් ජනප්‍රියත්වයට පත් චායාරූප එකතුව - Nonimi

ගත්ත ෆොටෝ වලට තිබ්බ පොඩි පොඩි වැරදි නිසා ඉමහත් ජනප්‍රියත්වයට පත් චායාරූප එකතුව

ඡායාරූප ගැනීම අපි සියලුදෙනාගේම විනෝදාංශයක් වගේ නේද. ඕනෑම විශේෂ අවස්ථාවක අපි ඡායාරූපක් ගැනීමට අපි දෙපාරක් හිතන්නේ නෑ නේද. හැබැයි අපි එහෙම ගන්නා ඡායාරූපය පිළිබඳව ගොඩක් හිතන්නේ නෑ අද අපි ඔයාලට ගෙනාවේ ඒ වගේ සාමාන්‍ය අවස්ථවක ගත් ඡායාරූප එකතුවක් එහෙත් ඒවායේ සැබෑ ඡායාරූපයට වඩා  යම් පුංචි වැරද්දකුත් තියනවා හොදනට බලන්නකෝ. ලස්සන ඡායාරූපක් පුංචි දෙයක් නිසා සියල්ල වෙනස්වන ආකාරය

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Leave a Reply