ඡායාරූප වල කාටවත් නොපෙනෙන හැංගිලා තියෙන පැත්ත - Nonimi

ඡායාරූප වල කාටවත් නොපෙනෙන හැංගිලා තියෙන පැත්ත

අපිට දකින්න ලැබෙන සොඳුරු අවස්ථාවන් පිටුපස සැඟවුණු නීරස කතාවක් සෑම දෙයකම තිබෙනවා. මිනිසෙක් දියුණු වෙනවා වගේම ඒ අවස්ථාවන් ලබාගන්න ඔවුන් කරපු කැපකිරීම කවුරුත් නොදන්නවා ඇති ඔවුන් ඒ බව කියනතුරු. ඒ අවස්ථාවන් වල නොදුටු පැතිකඩක් තමයි මේ.

නිවෙදිකවකගේ ඔබ නොදකින ඉදිරිපස සහ පිටුපස

iphone එකකින් ඡායාරූප කරණයක් ඡායාරූප ගත කිරීම

සින්ඩරෙල්ල රාජධානියේ රහස් වසා තබනයක්

වෙළඳ දැන්වීමක් සිදුකරන අතරතුර

LED තිරයක පිටුපස

Victoria amazonica වල යටි පැත්ත

වතුර සිසිල් කරන කුළුනක ඇතුල් පැත්ත

instagram තුලින් ලස්සන දැක්කට ඒ ඡායාරූපය ගන්න ආකාරය දැකල නැහැනේ

චායාරුඋපයක් ගැනීමට සකස් කර ඇති ආකාරය

විශාල පින්තුරයක වර්ණ ගන්වන අතරතුර

නාසා ආයතනයේ පාලන මැදිරියක්

Leave a Reply