දැන් භාවිතා කරන රූපලාවන්‍ය නිෂ්පාදන 15ක මුල් කාලේ පෙනුම මෙහෙමයි

මිනිසුන්  වඩා හොඳ සහ තරුණ පෙනුමක් ලබා ගැනීමට කැමතියි. ඒ අතරිනුත් කාන්තා පාර්ශවය තමා මේ රූපලාවන්‍ය කටයුතු සඳහා බොහෝ නැඹුරුවක් දක්වන්නේ.ඉතින් ඈත අතීතය දක්වාම මේ රූපලාවන්‍ය අංශය දිවයනවා.තාක්ෂණයේ දියුණූවත් සමඟම මෙම රූපලාවන්‍ය ක්ෂේත්‍රෙයත් බොහෝ දියුණූවක් ඇති වී ඇති බව අපිට දක්නට පුලුවන්.

වසර ගණනාවක් පුරා රූපලාවන්‍ය චර්යාවන් වෙනස් වී ඇති ආකාරය අපූරුවට පෙන්වන අලංකාර ඡායාරූප පෙළක් තමා අද අපි ඔබ වෙත ගෙන ආවේ

01)ඉස්සර හෙයා ඩ්‍රයර් සහ දැන් ඒවා

02) ෆේස් මාස්ක්

ඉස්සසර
දැන්
03 සැලුන් වල හෙයා ඩ්‍රයර් ඉස්සර සහ දැන්
04)එදා සහ අද කොණ්ඩා මෝස්තර
05)1928 සහ දැන් ප්රති-සෛලීය ව්‍යායාම යන්ත්රයක්
06)
07) හෙයා අයන් ඉස්සර සහ දැන්
08)ඉස්සර සහ දැන් Peeling

tanning in the ’30s and now

09

10)ඉස්සර ලිප්ස්ටික් සහ දැන් ඒවා
11)ඉස්සර ප්ලේට් සහ දැන් ප්ලේට්
13)ප්ලාස්ටික් සැත්කම් වෙල වෙනස

16

17

Leave a Reply

Your email address will not be published.