දිනක්ෂි තනියම ගෙදර ඇවිත්

පසුගියදා සාරංග දිසාසේකර සමඟ යුග දිවියට එළඹුණු දිනක්ෂි අම්මා තාත්තා සහ සහෝදරියන් බලන්න ගෙදරට ඇවිත් තිබෙනවා.

ඒ එක්කම දිනක්ෂි අම්මයි තාත්තයි එක්ක ඉන්න ඡායාරූපයක් සිය මුහුණු පොතට එක් කර තිබුණේ මෙලෙසින්.

Dinakshi #1

Dinakshi #2

Dinakshi #3

Dinakshi #4

Dinakshi #5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *