දියණිය සමඟින් උපන්දිනය සැමරූ රංගන ශිල්පිණි රොෂානා

රොෂානා ඔන්ඩච්චි කියන චරිතය කවුරුත් දන්න හඳුනන රංගන ශිල්පිණියක්. ඇයගේ දියණියගේ උපන්දිනය සහ ඇයගේ උපන්දිනය පසුගියදා සමරා තිබුණා.

එහි ඡායාරූප කිහිපයක් පහතින්……..

Roshana #1

Roshana #2

Roshana #3

Roshana #4

Roshana #5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *