නගර අලංකරණය හොඳටම කරපු අයුරු දැක්වෙන අපූරු චායාරූප පෙළ

ලොව පුරා විවිධ රටවල නගර සැලසුම් ශිල්පීන් විසින් භාවිතා කර ඇති බුද්ධිමත්, කලාත්මක හා නිර්මාණාත්මක බවින් යුත් නගර අලංකරණ අදහස් කිහිපයක ඡායාරූප එකතුවකි. නගරයේ සීමිත ඉඩ ප්‍රමාණය කාර්යක්ෂමව හා ඵලදායී ලෙස භාවිතා කරමින් නගර සැලසුම්කරණයේදී විකල්ප සහා විසඳුම් ලෙස ඉදිකර ඇති මෙම නගර අලංකරණ ක්‍රම ලෝකයේ සෑම නගරයකම අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතු ඒවා බව ඔබටත් හැඟේවි.ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව බලමුනෝ ඒ ටික කොහොමද කියලා

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

Leave a comment

Your email address will not be published.