මේ ලෝකෙ මිටි කෙල්ලන්ට පමණක් මුහුණ දීමට සිදුවන අවස්ථා 13ක් මෙන්න

මේ ලෝකයේ අප සෑම කෙනෙකුම උස මිනිසුන් නොවේ, මිනිසුන් වෙනස් විය යුතු නිසා එහි වරදක් නැත. උස මිටි මහත කෙට්ටු ආදී වශයෙන් මිනිසුන් සිටියි.ඉතින් එයින් මිටි ගැහැණු ළමයින් තමන්ගේ මිටි බව නිසා මුහුණ දෙන ගැටලු කිහිපයක් ගැනයි අද අපි ඔබට කියන්න යන්නේ.සියලුම ගැහැණු ළමයින් ඔවුන්ගේම ආකාරයෙන් ලස්සන බවත් අපි මතක තබාගත යුතු වේ.

01 ආහාර පිසීම සැබෑ අභියෝගයකි

02 කණ්නාඩියකින් මූණ බලන්න ගියාම

03 කඩේක උසකින් තියෙන බඩුවක් ගන්න ගියහම

04 ඇඳුම් ගන්න ගියහම

05

06 පුල් එකේ

07

08

09

10

11

12

13

 

Leave a comment

Your email address will not be published.