විවාහයට පෙර සහ විවාහය දවසේ මනාලියෝ

සෑම මනාලියක්ම ලස්සනh, ඒ ලස්සන වීම පිටුපස ඇගේ ස්වාභාවික ලස්සන මෙන්ම වේශ නිරූපණය ශිල්පියාගේ දකෂතාවද ඇත, ඉතින්. වේශ නිරූපණ ශිල්පී සුනෙයිරා සිය මනාලියන් ලස්සන කරන අාකාරය පිළිබඳව හැඳින්වීමක් සිදු කිරීමට ගත්ත ඡායාරූප පෙළක් තමා ඔබ වෙත ගෙන ආවේ.බලන්නකෝ ඇගේ දක්ෂතාවය කොහොමද කියලා

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Published
Categorized as News

Leave a comment

Your email address will not be published.