විවිධ රටවල ආදරවන්තයින් තමන් ආදරය කරන කෙනාට කතා කරන විදිහ මෙන්න

බොහෝ අය තම සහකරු හෝ සහකාරිය සඳහා ආදරණීය නම් භාවිතා කරනවනේ.  ඉතින් මේ ආදරවන්තයින්ගේ ආදරය තව තවත් ලස්සන වෙන්නේ ඔවුන් ආදරයට කතා කරන නම් වලින්. ලන්කාවේ ආදරවන්තයෝ ආදරයට කතා කරන නම් ඔයාලා හොදටම දන්නවානේ. ඒත් පිටරට වල අය ආදරය කරන කෙනාට විවිධ නම් වලින් තමයි අමතන්නේ.

සමහරක් රටවල අය කතා කරන නම් ගොඩක් අමුතුයි කියලා ඔබට තේරෙයි. විවිධ රටවල අය ආදරය කරන කෙනාට කතා කරන අමුතු විදියේ නම් මෙසේයි.

#1#

#2#

#3#

#4#

#5#

#6#

#7#

#8#

#9#

#10#

#11#

#12#

#13#

#14#

#15#

#16#

 

Published
Categorized as News

Leave a comment

Your email address will not be published.