සමාජ මාධ්‍ය වල සහ සැබෑ ජීවිතයේ වෙනස පෙන්වන අපූරූ ඡායාරූප පෙළ - Nonimi

සමාජ මාධ්‍ය වල සහ සැබෑ ජීවිතයේ වෙනස පෙන්වන අපූරූ ඡායාරූප පෙළ

සමාජ මාධ්‍ය තුළ බොහෝ මිනිසුන් තමන් වඩාත් හොඳ වීමට උත්සාහ කරති. සමහරු ඔවුන් පරිපූර්ණ අයෙකු මෙන් පෙන්වීමට සමාජ මාධ්‍ය තුළට ඡායාරූප අප්ලෝඩ් කිරීමට නැඹුරු වෙති. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම සමහරක් එසේ නොවන අවස්ථාද බොහොමයක් ඇත.එසේ සමාජ මාධ්‍ය තුළට එක් කරන සහ සැබෑවටම ඒවායේ වෙනස පෙන්වන අපූරු ඡායාරූප පෙළක් තමා අපි අද ඔබ වෙත ගෙන ආවේ.

01

© instagram

02

© instagram

03

© instagram

04

© acidcow, © Krzyszu / Reddit

05

© instagram

06

© instagram

07

© instagram

08

© instagram

09

© instagram

10

© instagram

11

© instagram

12

© instagram

13

© instagram

14

© instagram

Leave a Reply