සසන්ති ජයසේකර කලකට පසුව ගත් අලුත් ඡායාරූප

කලාවෙන් ඉවත් වෙලා වසර ගණනාවක් ගත වුණත් තවමත් නම් ඇයට ප්‍රතිචාරවලින් අඩුවක් නැහැ. පුංචි තිරයේත් රිදී තිරයෙත් දකින්න ලැබුණු ඇය සසන්ති ජයසේකර. ඇයගේ ආදරණිය සැමියා එක්ක සසන්ති අලුත් ඡයා රූප කිහිපයක් ගෙන තිබෙනවා. ඒවා පහතින්

Sasanthi Jayasekara #1

Sasanthi Jayasekara #2

Sasanthi Jayasekara #3

Sasanthi Jayasekara #4

Sasanthi Jayasekara #5

Sasanthi Jayasekara #6

Sasanthi Jayasekara #7

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *