සැබෑ ලෝකය තුල ජීවත් වෙන කාටුන් චරිත වලට බොහෝ සෙයින් සමාන පුද්ගලයන් - Nonimi

සැබෑ ලෝකය තුල ජීවත් වෙන කාටුන් චරිත වලට බොහෝ සෙයින් සමාන පුද්ගලයන්

අනුකරණය කිරීමක් හෝ අපි කිසිවෙකුට සිතාගත නොහැකි වෙනත් ආකාරයකින් හෝ වේවා අපේ ලෝකය තුල සිටින ඇතැම් පුද්ගලයන් පුදුම සහගත ලෙස කාටූන් චරිතවලට බෙහෙවින් සමානකමක් දක්වනවා. අද අපි ගෙන ආවේ එවැනි කාටුන් චරිත වලට සමාන කමක් දක්වන මිනිසුන්ාග් ඡායාරූප එකතුවක්.ඔය පහලින් තිබෙන්නේ එවැනි සැබෑ ජීවිතය හමුවුනු කාටුන් චරිත වලට ජීවමාන බවක් ලබා දුන් පුද්ගලයන්ගේ ඡායාරූපයි.

01 Frozen එකේ එල්සා

02Looney Tunes හී ආච්චි

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Leave a Reply