ජනප්‍රිය නලු නිලියන්ගේ කපල් චායාරූප 20 ක් - Nonimi

ජනප්‍රිය නලු නිලියන්ගේ කපල් චායාරූප 20 ක්

රන්ගන ශිල්පීන් හා ශිල්පිනියන් කෙරෙහි ජනතාවගේ අවධානය නිතර යොමුවේ. ටෙලි නාට්‍ය වල මෙන්ම චිත්‍රපට රන්ගනයේද ජනප්‍රිය වී සිටින නලු නිලියන් සිටිනවා. ඉතින් ඔවුන්ව නම් නිතර රූපවාහිනියෙන් දුටුවත් ඔවුන්ගේ පවුල්වල අයගේ චායාරූප නම් ඔබට නිතර දකින්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. අද අප ගෙන එන්නේ ඔවුන්ගේ යුවල චායාරූප එකතුවකි.

මේ අතර ඔබ හදුනන ජනප්‍රිය තරු රැසක් සිටිනවා. ඔවුන් අතිශය ජනප්‍රිය අය වේ. ජනප්‍රිය රන්ගන ශිල්පීන්ගේ හා ශිල්පිනියන්ගේ යුවල චායාරූප එකතුවක් මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

Leave a Reply