මිනිසුන්ට සිදුවූ කරදර ටිකක් දැක්වෙන චායාරූප - Nonimi

මිනිසුන්ට සිදුවූ කරදර ටිකක් දැක්වෙන චායාරූප

එදිනෙදා ජීවිතයේදී අපට විවිධ දේවල් වලට මුහුණ දෙන්නට සිදුවෙනවා. මහා මාර්ගයේදී පවා ඔබ එවැනි දෑ දැක ඇති. මේ අතර හාස්‍යජනක දේවල්ද තිබෙනවා. එවැනි දේවල් වලට ඔබත් මුහුණ දීල ඇති. ඉතින් අද අප ගෙන එන්නේ එවැනි අහඹු ලෙස සිදුවූ දේවල් දැක්වෙන චායාරූප එකතුවකි.

මෙම චායාරූප ඔබට විනෝදයක් ගෙන එන්නට සමත්වේවි. මිනිසුන් හට සිදුවූ කරදර දැක්වෙන චායාරූප පෙලක් මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

Leave a Reply