ලොව විවිධ රටවල විවාහ චායාරූප - Nonimi

ලොව විවිධ රටවල විවාහ චායාරූප

රටකින් රටකට සන්ස්කෘතිය , සිරිත් විරිත් වැනි දෑ වෙනස් වෙනවා. ඒ ඒ රටෙහි පවතින සමාජ , ආර්ථික තත්වයන් අනුව ඒවා වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි විවාහ ඇදුම්ද රටකින් රටකට වෙනස් වෙනවා. විවාහය කියන්නේ අපගේ ජීවිතයේ වටිනාම දෙයකි. එම නිසා එම දිනය හොදින් සමරන්නට අප පුරුදුව සිටිනවා. එහිදී වැදගත්ම දෙයක් ලෙස ඇදුම් හැදින්විය හැක. ඉතින් පහත දැක්වෙන්නේ රටවල විවාහ ඇදුම් වේ.

සමහර විවාහ ඇදුම් අතිශය අලන්කාර බවකින් යුතුය. විවිධ රටවල විවාහ චායාරූප දැක්වෙන චායාරූප එකතුවක් මෙසෙයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

Leave a Reply