වැරදුනු විලාසිතා දැක්වෙන චායාරූප - Nonimi

වැරදුනු විලාසිතා දැක්වෙන චායාරූප

විලාසිතා යනු අද වන විට මිනිසාට නැතුවම බැරි දෙයක් බවට පත්ව ඇත. විලාසිතා නිතර නිතර වෙනස් වන අතර නව විලාසිතා පැමිණෙන විට පරණ විලාසිතා වලට තිබෙන තැන නැතිවේ. මේ අතර විලාසිතා වරදින අවස්තාද තිබෙනවා. ඒවා විනෝදාත්මක විලාසිතා වන අවස්තාද තිබෙනවා. ඒ ගැන අවබෝධයක් පහත චායාරූප මගින් ඔබට ලබාගන්නට හැකිවේවි.

මෙම චායාරූප ඔබට විනෝදයක් ගෙන එන්නට සමත්වෙනු ඇත. වැරදියට සිදුකල විලාසිතා දැක්වෙන චායාරූප පෙලක් මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

Leave a Reply