වෙලද දැන්වීම් දැක්වෙන චායාරූප පෙලක් - Nonimi

වෙලද දැන්වීම් දැක්වෙන චායාරූප පෙලක්

රූපවාහිනියේ මෙන්ම අන්තර්ජාලයේ බහුලව වෙලද දැන්වීම් දැකගන්නට ලැබේ. සමාජ මාධ්‍ය හරහා වෙලද දැන්වීම් සාර්ථක ලෙස ප්‍රචාරය වේ. එමෙන්ම නගරයේ ස්ථාන වලද වෙලද දැන්වීම් දක්නට ලැබේ. විශාල පුවරු ලෙස මේවා දක්නට ලැබේ. ඉතින් අද අප ගෙන එන්නේ එවැනි වෙලද දැන්වීම් එකතුවක චායාරූප වේ.

මේවා තරමක් විනෝදාත්මක බවකින්ද යුතුය. එමෙන්ම නිර්මාණාත්මක ලෙස මේවා නිර්මාණය කර ඇත. විනෝදාත්මක වෙලද දැන්වීම් දැක්වෙන චායාරූප පෙලක් මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

Leave a Reply