විනෝදාත්මක නිර්මාණ දැක්වෙන චායාරූප - Nonimi

විනෝදාත්මක නිර්මාණ දැක්වෙන චායාරූප

නිර්මාණ සිදුකරන විට නිවැරදි ලෙස සිදුකිරීම වැදගත් වෙනවා. ඒ සදහා සුවිශේශී වූ හැකියාවක් තිබෙන අයෙකු විසින් එය සිදුකල යුතු වෙනවා. එහෙත් සමහර අවස්තා වලදී නිර්මාණ වරදින අවස්තාද තිබෙනවා. ඒ ගැන අවබෝධයක් පහත චායාරූප මගින් ඔබට ලබාගන්නට හැකිවේවි.

මෙම චායාරූප ඔබට විනෝදයක් ගෙන එන්නට සමත්වේවි. විනෝදාත්මක නිර්මාණ දැක්වෙන චායාරූප එකතුවක් මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

Leave a Reply