විනෝදාත්මක නිර්මාණ දැක්වෙන චායාරූප එකතුවක් - Nonimi

විනෝදාත්මක නිර්මාණ දැක්වෙන චායාරූප එකතුවක්

නිර්මාණ කිරීමේදී ඒ ගැන හොද දැනුමක් මෙන්ම අවබෝධයක්ද තිබිය යුතු වනවා. නිසි ලෙස සකස් කල විට අලන්කාර නිර්මාණයක් බිහිවන අතර ඒ සදහා සුවිශේශී කැපවීමක් අවශ්‍ය වෙනවා. නිර්මාණ වරදින අවස්තාද තිබෙනවා. ඒ ගැන අවබෝධයක් පහත චායාරූප මගින් ඔබට ලබාගන්නට හැකිවේවි.

මෙම චායාරූප ඔබේ මුවගට සිනහවක් ගෙන එන්නට සමත්වන සේම වෙනස් ආකාරයේ චායාරූපද වේ. එම නිර්මාණ දැක්වෙන චායාරූප එකතුව මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

Leave a Reply