හරිම වෙලාවට ලබාගත් විනෝදාත්මක චායාරූප - Nonimi

හරිම වෙලාවට ලබාගත් විනෝදාත්මක චායාරූප

චායාරූප ලබාගන්නා විට එය ලබාගන්නා වෙලාවද වැදගත් වේ. නිවැරදි අවස්තාවේදී චායාරූපය ලබාගත් විට එයට වෙනස්ම අර්ථයක් එක්වේ. සමහර අවස්තා වලදී අහඹු ලෙස එසේ චායාරූප ලබාගනී. ඉතින් අද අප ගෙන එන්නේද එලෙස නොසිතූ අවස්තා වල චායාරූප ලබාගත් අවස්තා පෙලකි.

මේවා ඔබට විනෝදයක් ගෙන එන්නට සමත්වේවි. හරිම වෙලාවේදී , නිවැරදි ලෙස ලබාගත් විනෝදාත්මක චායාරූප එකතුවක් මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

 

Leave a Reply