එදිනෙදා ගැටලු වලට විනෝදාත්මක විසදුම් දැක්වෙන චායාරූප - Nonimi

එදිනෙදා ගැටලු වලට විනෝදාත්මක විසදුම් දැක්වෙන චායාරූප

විවිධ ගැටලු වලට එදිනෙදා ජීවිතයේදී අපට මුහුණ දෙන්නට සිදුවෙනවා. ඒවා සදහා නිවැරදි විසදුම් මෙන්ම වැරදි විසදුම්ද ලබාගන්නා අවස්තා තිබෙනවා. මහා මාර්ගයේදීද එවැනි දෑ අපට දකින්නට ලැබෙනවා. ඉතින් සමහර අවස්තා වලදී එසේ ලබාගන්නා විසදුම් විනෝදාත්මක ඒවාද විය හැකිය.

මෙහි දැක්වෙන්නේද එවැනි චායාරූප වල අතර ඒවා ඔබට විනෝදයක් ගෙන එන්නට සමත්වේවි. විනෝදාත්මක විසදුම් දැක්වෙන චායාරූප මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

Leave a Reply