විනෝදාත්මක වැඩ දැක්වෙන චායාරූප - Nonimi

විනෝදාත්මක වැඩ දැක්වෙන චායාරූප

සමාජ මාධ්‍ය වල විනෝදාත්මක චායාරූප නිතර දකින්නට ලැබෙනවා. කාර්යබහුල දිවියේ ඒකාකාර බවෙන් මිදෙන්නට එවැනි දෑ නරඹන්නට අප පුරුදුව සිටිනවා. ඒ අතර සමහර චායාරූප තිබෙනවා වෙනස් අර්ථයක් තිබෙන. පහත දැක්වෙන්නෙත් එවැනි චායාරූප එකතුවකි.

මෙම චායාරූප විනෝදාත්මක ඒවා වේ. හාස්‍ය ගෙන එන චායාරූප ලෙස මේවා හැදින්විය හැක. ඒවා මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

Leave a Reply