මියුසික් වීඩියෝ සදහා වැඩියෙන්ම අයකරන රන්ගන ශිල්පිනියන් - Nonimi

මියුසික් වීඩියෝ සදහා වැඩියෙන්ම අයකරන රන්ගන ශිල්පිනියන්

අද වන විට ගීතයක් ජනප්‍රිය වන්නට රූප රචනයක් අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් බවට පත්ව ඇත. සමාජ මාධ්‍ය හරහා ගීත රූප රචන අතිශය ජනප්‍රිය වී ඇත. ඉතින් මේවායේ නිතර දකින්නට ලැබෙන රන්ගන ශිල්පීන් හා ශිල්පිනියන් සිටිනවා. මෙම ගීත වල ජනප්‍රියත්වයට ඔවුන්ගේ රන්ගනයද හේතු වී ඇත. පහත දැක්වෙන්නේ ඒවා සදහා ඉහලම අයකිරීම කරනු ලබන රන්ගන ශිල්පිනියන් වේ.

මේ අතර අතිශය ජනප්‍රිය ඔබ දන්නා රන්ගන ශිල්පිනියන් සිටිනවා. ගීත රූප රචන වලට වැඩියෙන්ම අයකරනු ලබන නිලියන් මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

Leave a Reply