ඔන්ලයින් ඇණවුම් කල භාණ්ඩ වල චායාරූප - Nonimi

ඔන්ලයින් ඇණවුම් කල භාණ්ඩ වල චායාරූප

අන්තර්ජාලය හරහා භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම මේ වන විට අතිශය ජනප්‍රිය වී ඇත. කාලය ඉතිරිවීම හා තෝරාගන්නට භාණ්ඩ රැසක් තිබීම ඔන්ලයින් ශොපින් වඩාත් ජනප්‍රිය වීමට හේතු වී ඇත. එමෙන්ම සැම දෙනාගේම සාමාන්‍ය දිවිය කාර්යබහුල වීම නිසා ඔන්ලයින් හරහා භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම සුලභව දක්නට ලැබේ. එසේ නිවසට ලැබුන භාණ්ඩ වල චායාරූප පහත දැක්වේ.

ඇණවුම් කල දේ හා නිවසට ලැබුණ භාණ්ඩ වෙනස් වන අවස්තාද තිබෙනවා. එවැනි චායාරූප එකතුවක් මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

Leave a Reply