මිනිසුන් කල හාස්‍ය දනවන වැඩ දැක්වෙන චායාරූප - Nonimi

මිනිසුන් කල හාස්‍ය දනවන වැඩ දැක්වෙන චායාරූප

විනෝදයෙන් කාලය ගත කරන්නට හැමදෙනාම කැමැත්තක් දක්වනවා. එම නිසා වෙනස් විදියේ වැඩ සිදුකරන අවස්තා තිබෙනවා. දිවියේ ඒකාකාරී බවෙන් මිදෙන්නට ඔවුන් එවැනි දේවල් සිදුකරන අවස්තා තිබෙනවා. සමහර අවස්තා වලදී මහමගදී පවා එවැනි දේවල් ඔබට දකින්නට ලැබී ඇති. පහත දැක්වෙන්නේ එවැනි චායාරූප වේ.

මේවා ඔබට විනෝදයක් ගෙන එන්නට සමත්වේවි. මිනිසුන් සිදුකල වෙනස් වැඩ දැක්වෙන විනෝදාත්මක චායාරූප එකතුවක් මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

Leave a Reply