සචිනි නිපුන්සලාගේ යුවල චායාරූප - Nonimi

සචිනි නිපුන්සලාගේ යුවල චායාරූප

වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කරන්නියක ලෙසද , නර්ථන ශිල්පිනියක් ලෙසද නමක් දිනාගන්නට සචිනි සමත්වී ඇත. ඇයගේ දක්ශ කථන හැකියාවත් , නර්ථන හැකියාවත් නිසා ඇය ජනතාව අතර ජනප්‍රිය වී ඇත. ඉතින් අද අප ගෙන එන්නේ ඇයගේ යුවල චායාරූප පෙලකි.

මේ අතර ඇයගේ හා ඇයගේ සහකරුවාගේ නවතම චායාරූපද ඇත. ජනප්‍රිය නර්ථන ශිල්පිනී සචිනි නිපුන්සලාගේ යුවල චායාරූප මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

Leave a Reply