සිදූ ටෙලි නාට්‍යයේ ලමා නලු නිලියන්ගේ චායාරූප - Nonimi

සිදූ ටෙලි නාට්‍යයේ ලමා නලු නිලියන්ගේ චායාරූප

ලන්කාවේ ටෙලි නාට්‍ය අතර අතිශය ජනප්‍රිය වූ ටෙලි නාට්‍යයක් ලෙස සිදූ ටෙලි නාට්‍යය හැදින්විය හැක. එහි රන්ගනයේ යෙදුනු ලමා රන්ගන ශිල්පීන්ද ඉහල ජනප්‍රියත්වයක් හිමිකර ගන්නට සමත්විය. ඊට ඔවුන්ගේ දක්ශ රන්ගනය හා ටෙලි නාට්‍යයේ ජනප්‍රියත්වය හේතු විය. ඉතින් පහත දැක්වෙන්නේ ඔවුන්ගේ චායාරූප වේ.

ඔවුන්ගේ සාමාන්‍ය දිවියේ චායාරූපද මේ අතර වේ. සිදූ ටෙලි නාට්‍යයේ ලමා නලු නිලියන්ගේ චායාරූප මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

Leave a Reply