උස පුද්ගලයින්ට සිදුවුන දේවල් ටිකක් දැක්වෙන විනෝදාත්මක චායරූප - Nonimi

උස පුද්ගලයින්ට සිදුවුන දේවල් ටිකක් දැක්වෙන විනෝදාත්මක චායරූප

උස අඩු වූ විටද විවිධ දේවල් වලට මුහුණ දෙන්නට සිදුවන අතර උස වැඩිවූ විටද විවිධ දේවල් වලට මුහුණ දෙන්නට සිදුවෙනවා. එවැනි අවස්තා වලට ඔබද මුහුණ දී ඇති. උස වැඩිවීම නිසා මිනිසුන් හට විවිධ වූ කරදර වලටද මුහුණ දෙන්නට සිදුවෙනවා. ඒ ගැන අවබෝධයක් පහත චායාරූප මගින් ඔබට ලබාගන්නට හැකිවේවි.

මෙම චායාරූප තරමක් විනෝදාත්මක බවකින්ද යුතුය. උස අයට සිදුවූ දේවල් දැක්වෙන චායාරූප පෙලක් මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

Leave a Reply