අධික සුලග නිසා මිනිසුන්ට වුන දේවල් දැක්වෙන විනෝදාත්මක චායාරූප - Nonimi

අධික සුලග නිසා මිනිසුන්ට වුන දේවල් දැක්වෙන විනෝදාත්මක චායාරූප

ඕනෑම දෙයක් ඕනෑවට වඩා වැඩි වුන විට එය තරමක් කරදරකාරී විය හැකිය. එය සමාන්‍යයෙන් පොදු දෙයකි. සුලගද වැඩි වූ විට විවිධ කරදර සිදුවනවා. ඔබත් එවැනි දෑ රූපවාහිනියෙන් නරඹා ඇති. ඔබටද සුලග නිසා සිදුවූ දේවල් ඇති. පහත දැක්වෙන්නෙත් එවැනි දෑ වල චායාරූප වේ.

මෙම චායාරූප ඔබට විනෝදයක් ගෙන එන්නට සමත්වේවි. සුලග නිසා මිනිසුන් හට සිදුවූ දේවල් දැක්වෙන චායාරූප මෙසේයි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

 

Leave a Reply