වැරදියට සිදුකල දේවල් ටිකක් දැක්වෙන චායාරූප - Nonimi

වැරදියට සිදුකල දේවල් ටිකක් දැක්වෙන චායාරූප

එදිනෙදා වැඩ කටයුතු වලදී අපට විවිධ දේවල් වලට මුහුණ දෙන්නට සිදුවෙනවා. නිර්මාණ කිරීමේදීද , ඉදිකිරීම් කටයුතු වලදීද වැරදි සිදුවන අවස්තා තිබෙනවා. එවැනි අවස්තා ඔබද දැක ඇති. ඉතින් අද අප ගෙන එන්නේ එවැනි වැරදියට සිදුකල අවස්තා වල චායාරූප පෙලකි.

මෙම චායාරූප අතර නිර්මාණ කිරීමේදී සිදුවූ දේවල්ද ඇත. මේවා ඔබට විනෝදයක් ගෙන එන්නට සමත්වේවි.

#1

#2

#3

#4

#5

#6

Leave a Reply